Wyszukiwarka

pwnet kongres Warakomska Route 66 Towarzystwo Dziennikarskie

Aktualności

Potrzebne jest dostrzeganie i docenianie tego, co ludzie robią dla innych ludzi!

Nie chodzi tylko o pomaganie innym, ale o zmienianie naszej rzeczywistoÅ›ci w kraju, w którym tak trudno jest nakÅ‚onić ludzi do skompromitowanej w czasach socjalizmu pracy spoÅ‚ecznej. Wygodniej jest tkwić przed telewizorem, powielać stereotypy, które panujÄ… w naszym spoÅ‚eczeÅ„stwie, niż siÄ™ im przeciwstawić czy bezinteresownie poÅ›wiÄ™cać swój czas dla innych. – PowiedziaÅ‚a Dorota Warakomska po rozdaniu nagród Okularów RównoÅ›ci, przyznawanych przez FundacjÄ™ Izabeli Jarugi-Nowackiej. 

Jak dodaÅ‚a - Kolejne edycje Okularów RównoÅ›ci pokazujÄ…, co mnie bardzo cieszy, jak wiele osób w naszym kraju robi wiele dla innych. To jest niesamowite, że jest tyle chÄ™ci dziaÅ‚ania i pracy po to, żeby pomóc, wesprzeć, uruchomić coÅ›, zmienić rzeczywistość wokóÅ‚ siebie. Serce roÅ›nie na widok instytucji, grup  i osób indywidualnych w maÅ‚ych miejscowoÅ›ciach, w dużych miastach, bezinteresownie dziaÅ‚ajÄ…cych na rzecz innych ludzi! Nagrody przyznawane przez FundacjÄ™ im. Izabeli Jarugi-Nowackiej fantastycznie to odzwierciedlajÄ…. I jeÅ›li nawet dziaÅ‚ania te sÄ… pracÄ… zawodowÄ… nominowanych, jak w przypadku dziennikarek z Redakcji Wysokich Obcasów (nie mylić z Wysokimi Obcasami Extra!) czy MÅ‚. Inspektora Gerarda Baha, to jest to fantastyczna robota, wykonywana z poczuciem misji, która siÄ™ przekÅ‚ada na życie każdej i każdego z nas. I oby takich osób byÅ‚o jak najwiÄ™cej!

W tym roku KapituÅ‚a Okularów RównoÅ›ci po raz pierwszy przyznaÅ‚a dwie nagrody w obszarze praw kobiet i dyskryminacji ze wzglÄ™du na pÅ‚eć. Jak tÅ‚umaczyÅ‚a Dorota Warakomska, która nie tylko wraz z Tomaszem Raczkiem prowadziÅ‚a Gale wrÄ™czenia Okularów RównoÅ›ci, ale jest również czÅ‚onkiniÄ… KapituÅ‚y nagrody - Do tej kategorii byÅ‚o najwiÄ™cej zgÅ‚oszeÅ„. W niej też byÅ‚y najbardziej burzliwe obrady, których efektem byÅ‚o przyznanie podwójnej nagrody. Ex aequo otrzymaÅ‚y jÄ… Anna DryjaÅ„ska za ważny i donoÅ›ny gÅ‚os w debacie na temat praw kobiet i praw wszystkich wykluczonych oraz za osobistÄ… odwagÄ™ i kreatywność w dziaÅ‚aniu. Marta Frej za twórczość artystycznÄ…, zaangażowanÄ… w obronÄ™ praw kobiet i równość pÅ‚ci.

Jeden głos może bardzo wiele zmienić

W kategorii dyskryminacji ze wzglÄ™dów innych niż pÅ‚eć, KapituÅ‚a przyznaÅ‚a nagrodÄ™ zbiorowÄ… Obywatelkom i Obywatelom SÅ‚upska za udowodnienie, że otwartość i sprzeciw wobec dyskryminacji można i należy wyrażać wybierajÄ…c swoich przedstawicieli z poszanowaniem konstytucyjnej zasady równoÅ›ci wszystkich ludzi. Za odwagÄ™ w dążeniu do budowania wspólnoty lokalnej wszystkich obywatelek i obywateli bez wykluczania kogokolwiek. Jak mówiÅ‚a Dorota Warakomska - Nie chodziÅ‚o nam o nagradzanie Roberta Biedronia, za zostanie Prezydentem SÅ‚upska, bo nie byÅ‚by nim, gdyby nie zostaÅ‚ wybrany przez ludzi. Jest tu bardzo ważny aspekt. W Polsce za maÅ‚o wierzymy w naszÄ… moc sprawczÄ…. Nie doceniamy prawa wyborczego i siÅ‚y naszego gÅ‚osu. Tego jak wiele może zmienić jeden gÅ‚os, który zrzeszony w dużą grupÄ™, decyduje o wyglÄ…dzie polityki, naszym życiu. Dlatego tak ważne jest wspieranie oddolnych inicjatyw, mÄ…droÅ›ci ludzi pokonujÄ…cych stereotypy w imiÄ™ wspólnego dobra i przyszÅ‚oÅ›ci. W maÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci dziaÅ‚anie wbrew stereotypom jest  niezwykle trudne, a mieszkaÅ„cy SÅ‚upska pokazali, że potrafiÄ… myÅ›leć szeroko, ponad podziaÅ‚ami i stereotypami, tak mocno zakotwiczonymi w naszych gÅ‚owach.  

Nie chodzi o rozdawanie, chodzi o pomaganie

Ustanowione przez IzabelÄ™ JarugÄ™-NowackÄ… Okulary RównoÅ›ci, których przyznawanie jest kontynuowane przez FundacjÄ™ im. Izabeli Jarugi-Nowackiej udowadniajÄ…, że warto popierać wszelkie dziaÅ‚ania i warto nagradzać ludzi, którzy robiÄ… coÅ› dla innych. Jedni to robiÄ… protestujÄ…c, krzyczÄ…c i burzÄ…c porzÄ…dek spoÅ‚eczny, a inni w ramach tego porzÄ…dku spoÅ‚ecznego zarabiajÄ… pieniÄ…dze, ale nadwyżki tych pieniÄ™dzy przekazujÄ… dla osób potrzebujÄ…cych. Krzysztof GrzÄ…dziel z WÅ‚ocÅ‚awka byÅ‚ nominowany w kategorii Sprawiedliwość spoÅ‚eczna i zwalczanie ubóstwa. PowoÅ‚aÅ‚ FundacjÄ™ „Samotna Mama”, dziÄ™ki której samotne rodzicielstwo prawie piÄ™ciu tysiÄ™cy matek nie jest aż tak samotne i trudne. PowoÅ‚aÅ‚ fundusz stypendialny, sÅ‚użący wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i mÅ‚odzieży. Dzieli siÄ™ wÅ‚asnym sukcesem i pomyÅ›lnoÅ›ciÄ… z tymi, którym jest najtrudniej. PrzeznaczyÅ‚ na to kilka milionów zÅ‚otych ze swoich zysków. Zamiast tego, mógÅ‚by np. co weekend latać na Hawaje, a nie robi tego, tylko przeznacza te pieniÄ…dze na pomoc innym. Uważam, że pokazywanie takich ludzi może zdziaÅ‚ać cuda, bo inni widzÄ…, że można tak robić i że warto tak robić. – podsumowuje Warakomska.

KapituÅ‚a po raz drugi przyznaÅ‚a Super Okulary RównoÅ›ci. W tym roku otrzymaÅ‚a je prof. Renata SiemieÅ„ska za pracÄ™ naukowÄ… poÅ›wiÄ™conÄ… sytuacji kobiet i równoÅ›ci pÅ‚ci. Za to, że jako pierwsza w  Polsce wprowadziÅ‚a perspektywÄ™ feministycznÄ… do nauk spoÅ‚ecznych. ProwadzÄ…c w latach 80-tych XX wieku pierwsze w historii Uniwersytetu Warszawskiego seminarium poÅ›wiÄ™cone teorii feminizmu, stworzyÅ‚a przestrzeÅ„ do wymiany poglÄ…dów i rozwoju grup kobiecych zwiÄ…zanych z praktykÄ… feministycznÄ…. Dorota Warakomska podsumowaÅ‚a to jednym zdaniem - Absolutnie wyrazy mojej admiracji dla prof. Renaty SiemieÅ„skiej!

Skierowania do okulisty

Okulary RównoÅ›ci majÄ… również swojÄ… antynagrodÄ™ - „Skierowanie do okulisty”. W tym roku KapituÅ‚a przyznaÅ‚a je Prezesowi TrybunaÅ‚u Konstytucyjnego prof. Andrzejowi RzepliÅ„skiemu, za niedostrzeganie niestosownoÅ›ci przyjÄ™cia podczas peÅ‚nienia funkcji Prezesa TK Krzyża Pro Ecclesia et Pontifice za szczególne zasÅ‚ugi dla KoÅ›cioÅ‚a. PrzyznaÅ‚a je również zbiorowo wszystkim, którzy sprzeciwiali siÄ™ ratyfikacji Konwencji RE o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, za brak wrażliwoÅ›ci na cierpienie kobiet, ofiar przemocy i podtrzymywanie „tradycji” używania argumentu siÅ‚y, zamiast siÅ‚y argumentów.

Okulary RównoÅ›ci wspierajÄ… oddolne inicjatywy i pomysÅ‚y. „WyÅ‚uskujÄ…” osoby dziaÅ‚ajÄ…ce na rzecz innych.  SÄ… bardzo demokratycznÄ… nagrodÄ…. Każdy i każda może do niej zgÅ‚osić kandydaturÄ™. Z caÅ‚ego serca apelujÄ™ do wszystkich, czytajÄ…cych te sÅ‚owa czy sÅ‚yszÄ…cych o Okularach RównoÅ›ci - rozejrzyjcie siÄ™ wokóÅ‚ siebie i zobaczcie, czy sÄ… wokóÅ‚ Was ludzie, którzy robiÄ… coÅ› dla innych. JeÅ›li tak, to przysyÅ‚ajcie ich kandydatury do Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej. Ludzie, którzy dziaÅ‚ajÄ… spoÅ‚ecznie, którzy robiÄ… dobre rzeczy i zmieniajÄ… nasza rzeczywistość, nie robiÄ… tego dla pochwaÅ‚ i dla nagród, ale nagrodzenie i docenienie tego co robiÄ…, jest niezwykle ważne i potrzebne. Również po to, abyÅ›my my jako spoÅ‚eczeÅ„stwo umieli i umiaÅ‚y okazać naszÄ… wdziÄ™czność dla tych, którym siÄ™ chce, którzy majÄ… nie tylko siÅ‚Ä™ i zapaÅ‚, ale majÄ… pomysÅ‚y i wiedzÄ… co i jak zrobić. – podsumowaÅ‚a Dorota Warakomska.    

 

Zdj. Marzena Chińcz

Pełna fotogaleria - kliknij


Zobacz też: W marcu poznamy laureatki i laureatów Okularów RównoÅ›ci za 2014 rok!